BRICKLAYER: WORKS
BERGRIVIER MUNICIPALITY

Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social
wellbeing, community involvement and effective management within a safe and healthy environment

Bergrivier Municipality with its head office in Piketberg and approximately an hour’s drive from Cape Town currently has the
following vacancies and awaits applications from competent persons who comply with the minimum job requirements.

DIRECTORATE: TECHNICAL SERVICES
(Piketberg, unless stated otherwise)

1. BRICKLAYER: WORKS (VELDDRIF)

Requirements: Trade Tested Artisan (Bricklayer) Proficiency in at least 2 of the official languages of the Western
Cape High level of responsibility Ability to give attention to detail Good supervision, human relations,
interpersonal and communication skills Must be physically fit and able bodied Required to work in all working
conditions Must be prepared to enter confined areas such as inlets and culverts One (1) year’s relevant
experience of the key performance areas.

Key Performance Areas: Co-ordinates and controls the set-up, work in progress and completion of specialized
tasks / activities associated with bricklaying Erecting structures (“headwalls” at bridges, “half channels”, etc.) and
laying paving and curbs Assembling and dismantling scaffolding/equipment and materials to commence or
complete jobs Excavating and/or backfilling trenches/foundations to defined levels and widths using hand held
tools (spade, picks) Cleaning and removing blockages, debris and alien vegetation’s from drainage systems
(manholes, pipes, canals, etc.) Completes internal transactional documentation (time sheets, progress reports,
etc.).

Salary: R 103 056-00 annually (T03 of a Category 3 Local Authority)

Date of acceptance: 01 June 2017 or as soon as possible

Enquiries: Mr L Gouws at (022) 783 1112

GENERAL:
1. A service bonus equivalent to one month’s salary, where applicable, will be payable and be supplemented by the

normal benefits applicable to the Municipality including a housing allowance for home owners subject to certain
conditions.

2. The Municipality is an equal opportunity employer and respects the conditions of the Employment Equity Act,
preference will be given to candidates who comply with the Employment Equity Targets.

3. The Municipality is not bound to make any appointment.
4. All appointments are subjected to police clearings; which means that you give us permission to obtain police

clearance, by applying for a position at the Municipality.

5. Applications received after the closing date or which have been received without the documentation mentioned below,
will not be considered.

6. Only short-listed applicants will be contacted for interviews. Applicants can regard their applications as being
unsuccessful if no feedback has been received within six weeks from the closing date.

7. Canvassing of any councillor and/or member of the Appointment Committee and/or any personnel member of the
Municipality will not be allowed and will immediately disqualify applicants.

8. In addition to the minimum job requirements and station mentioned herein, applicants may be expected to work
overtime or be on standby, as well as render services in other parts within the municipal area, as required.

9. Appointment in certain posisions is subject to a security clearance and applicants will also undergo an interview and
evaluation process and where necessary, write a trade test.

A covering letter with three contactable references, must accompany the completed prescribed application form (available on
request at Tel. 022 913 6000 or on the municipality’s website www.bergmun.org.za) with certified copies of the necessary
qualification certificates and a Curriculum Vitae (Maximum of 3 pages), to reach the Municipal offices, Piketberg or mailed
to P O Box 60, Piketberg 7320 for the attention of Ms AG Louw (Manager: Human Resources) by no later than the
closing date. NO FAXES OR ELECTRONIC APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED.
CLOSING DATE: FRIDAY, 09 JUNE 2017 AT 15H30

ADV H LINDE 13 CHURCH STREET
MUNICIPAL MANAGER P O BOX 60

PIKETBERG
MN 79/ 2017

BERGRIVIER MUNISIPALITEIT

Bergrivier Munisipaliteit verseker die welstand van alle gemeenskappe in sy gebied deur ekonomiese groei, sosiale
welstand, gemeenskapsbetrokkenheid en effektiewe bestuur binne ‘n veilige en gesonde omgewing. Vroue en
persone met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen.

Bergrivier Munisipaliteit, met sy hoofkantoor te Piketberg en ongeveer 1 uur vanaf Kaapstad, beskik tans oor die
volgende vakatures en aansoeke word ingewag van bevoegde persone wat aan die gestelde minimum posvereistes
voldoen.

DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE
(Piketberg, unless stated otherwise)

1. MESSELAAR: WERKE (VELDDRIF)

Vereistes: Gekwalifiseerde Ambagsman (Messelaar) Vaardigheid in ten minste 2 van die amptelike tale van die
Wes-Kaap Hoë vlak van verantwoordelikheid Vermoë om aandag te gee aan detail Goeie toesig, menslike
verhoudings, interpersoonlike en kommunikasievaardighede Moet fisies fiks wees. Bereidwillig wees om in alle
werksom-standighede te werk. Moet bereid wees om beperkte areas soos openings en kanale te betree. Een
(1) jaar se relevante ervaring van die sleutelprestasie areas.

Sleutelprestasie-areas: Koördineer en beheer die opstelling, voltooiing van gespesialiseerde take / aktiwiteite
wat verband hou met messelwerk. Oprig van strukture (“hoofmure” by brûe, “halwe kanale”, ens.) Lê van
plaveisel en randstene Monitor en aftakeling van steierwerk / toerusting en materiaal om werk te begin of te
voltooi. Graafgrawe en / of opvolggrawe / begrensings tot gedefinieerde vlakke en wydtes Gebruik
handgereedskap (graaf, pik ens). Skoonmaak en verwydering van blokkasies, puin en uitheemse plantegroei van
dreineringstelsels. (Mangate, pype, kanale, ens.) Voltooi interne transaksiedokumentasie (tydstate,
vorderingsverslae, ens.).

Salaris: R 103 056-00 per jaar (T06 van ‘n Kategorie 3 Plaaslike Owerheid)
Datum van aanvaarding: 01 Julie 2017 of so gou as moontlik

Navrae: Mnr L Gouws by (022) 7831112

ALGEMEEN:
10. ’n Diensbonus gelykstaande aan een maand se salaris is, waar van toepassing, betaalbaar en word aangevul deur
die normale voordele van toepassing op die Munisipaliteit, met inbegrip van ’n behuisingstoelae vir huiseienaars,
onderhewig aan sekere voorwaardes.

11. Die Munisipaliteit is ’n gelyke geleentheid werkgewer en eerbiedig die bepalings van die Wet op Gelyke
Indiensneming.

12. Die Munisipaliteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.
13. Alle aanstellings is onderworpe aan Polisie klaring wat noodwendig beteken dat applikante toestemming verleen dat

dit verkry mag word.
14. Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word of nie van die dokumentasie hieronder vergesel word nie, sal nie

oorweeg word nie.
15. Slegs aansoekers op die kortlys vir onderhoude sal gekontak word. Indien ʼn aansoeker binne 6 weke na die

sluitingsdatum nog geen terugvoering ontvang het nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.
16. Gunswerwing by enige raadslid en/of enige lid van die aanstellingskomitee en/of enige personeellid van die

Munisipaliteit, is ontoelaatbaar en sal aansoekers onmiddellik diskwalifiseer.
17. Benewens die minimum posvereistes en standplaas hierin gestel, mag daar van posbekleërs verwag word om oortyd-

en bystanddiens te verrig, asook om van tyd tot tyd in ander dele van die munisipale gebied diens te lewer, soos
vereis.

18. Aanstelling in sekere poste is onderhewig aan ’n sekerheidsklaring, en daar sal ook van aansoekers verwag word om
’n onderhoud- en evalueringsproses te deurloop, en waar van toepassing, ’n vaktoets af te lê.

’n Dekbrief met vermelding van ten minste drie kontakbare verwysings, vergesel van die voltooide voorgeskrewe aansoekvorm
(op aanvraag verkrygbaar by Tel: 022 913 6000 of op die munisipaliteit se webwerf by www.bergmun.org.za), ʼn Curriculum
Vitae (maksimum 3 bladsye) en gesertifiseerde afskrifte van die nodige kwalifikasie sertifikate, identiteitsdokument en
bestuurderslisensie moet by die Munisipale Kantore, Piketberg ingedien word of kan gepos word na Posbus 60,
Piketberg, 7320 vir die aandag van Me AG Louw (Bestuurder: Menslike Hulpbrondienste), om haar te bereik nie later
nie as die sluitingsdatum. GEEN FAKSE OF ELEKTRONIESE AANSOEKE SAL AANVAAR WORD NIE.

SLUITINGSDATUM VIR ALLE AANSOEKE: VRYDAG, 09 JUNIE 2017 om 15h30

ADV. H LINDE KERKSTRAAT 13
MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 60

PIKETBERG
MK 79-2017 7320