BOOKPACKER/CLEANER Bergrivier Municipality – Porterville
BERGRIVIER MUNICIPALITY

Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social
wellbeing, community involvement and effective management within a safe and healthy environment

Bergrivier Municipality with its head office in Piketberg and approximately an hour’s drive from Cape Town currently has the
following vacancy and awaits applications from competent persons who comply with the minimum job requirements.

DIRECTORATE: CORPORATE SERVICES
(Piketberg, unless stated otherwise)

1. BOOKPACKER/CLEANER (PORTERVILLE)

Requirements: Proficiency in at least two of the official languages of the Western Cape (Read, Write and Speak) Ability to
perform basic calculation Computer literate (library programs) Good human relations, interpersonal and communication
skills High level of responsibility One (1) month relevant experience in the key performance areas.

Key Performance Areas: Attends to specific activities associated with providing support with specific arrangements like
capturing of new users on SLIMS, shelving of books. Assisting library staff and attending to material issues/returns
applying laid down procedures and conducting educational and information services to library users. Assisting with
enquiries and providing reading guidance and assist with the compiling of monthly reports. Undertakes activities associated
with maintaining the cleanliness of the library, washing and wiping ceramic surfaces and floors and cleaning and disinfecting
ablution units, serving beverages and performing general library support duties in accordance with laid down instructions.

Salary: R85 260-00 annually (T04 of a Category 3 Local Authority)

Date of acceptance: 01 November 2017 or as soon as possible

Enquiries: Me G Croeser by (022) 913 6000

GENERAL:
1. A service bonus equivalent to one month’s salary, where applicable, will be payable and be supplemented by the

normal benefits applicable to the Municipality including a housing allowance for home owners subject to certain
conditions.

2. The Municipality is an equal opportunity employer and respects the conditions of the Employment Equity Act,
preference will be given to candidates who comply with the Employment Equity Targets.

3. The Municipality is not bound to make any appointment.
4. All appointments are subjected to police clearings; which means that you give us permission to obtain police

clearance, by applying for a position at the Municipality.
5. Applications received after the closing date or which have been received without the documentation mentioned

below, will not be considered.
6. Only short-listed applicants will be contacted for interviews. Applicants can regard their applications as being

unsuccessful if no feedback has been received within six weeks from the closing date.
7. Canvassing of any councillor and/or member of the Appointment Committee and/or any personnel member of the

Municipality will not be allowed and will immediately disqualify applicants.
8. In addition to the minimum job requirements and station mentioned herein, applicants may be expected to work

overtime or be on standby, as well as render services in other parts within the municipal area, as required.
9. Appointment in certain posts is subject to a security clearance and applicants will also undergo an interview and

evaluation process and where necessary, write a trade test.

A covering letter with three contactable references, must accompany the completed prescribed application form
(available on request at Tel. 022 9136000 or on the municipality’s website www.bergmun.org.za) with certified
copies of the necessary qualification certificates, ID document, Drivers Licence and a Curriculum Vitae
(Maximum of 3 pages), (only one post per application form) to reach the Municipal offices, Piketberg or mailed
to P O Box 60, Piketberg 7320 for the attention of Me AG Louw (Manager: Human Resources) by no later
than the closing date. NO FAXES OR ELECTRONIC APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED.
CLOSING DATE: FRIDAY, 29 SEPTEMBER 2017 AT 15H30

ADV H LINDE 13 CHURCH STREET
MUNICIPAL MANAGER P O BOX 60

PIKETBERG
MN131/2017 7320

BERGRIVIER MUNICIPALITY

Bergrivier Munisipaliteit verseker die welstand van alle gemeenskappe in sy gebied deur ekonomiese groei, sosiale
welstand, gemeenskapsbetrokkenheid en effektiewe bestuur binne ‘n veilige en gesonde omgewing. Vroue en
persone met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen.

Bergrivier Munisipaliteit, met sy hoofkantoor te Piketberg en ongeveer 1 uur vanaf Kaapstad, beskik tans oor die
volgende vakatures en aansoeke word ingewag van bevoegde persone wat aan die gestelde minimum posvereistes
voldoen.

DIREKTORAAT: KORPORATIEWE DIENSTE
(Standplaas Piketberg, tensy anders gemeld)

2. BOEKPAKKER / SKOONMAKER (PORTERVILLE)

Vereistes: Bevoegdheid in ten minste twee van die amptelike tale van die Wes-Kaap (Lees, Praat en Skryf) Vermoë om
basiese berekeninge te doen Rekenaargeletterdheid (Biblioteek pakkette) Goeie menslike verhoudings-, interpersoonlike-
en kommunikasievaardighede Hoë vlak van verantwoordelikheid. Een (1) maand toepaslike ervaring in die sleutel
prestasie areas

Sleutel prestasie areas: Assisteer met spesifieke aktiwiteite wat geassosieer kan word met take soos die vaslegging van
nuwe verbruikers op SLIMS, verpakking van boeke. Assisteer biblioteekpersoneel en gee aandag aan voorraad kwessies /
terugneem van boeke volgens voorgeskrewe instruksies, die verskaf van opvoedkundige en inligtingsdienste aan gebruikers
van die biblioteek. Assisteer met navrae, gee leiding aan lesers rakende boeke, en die opstel van maandelikse verslae.
Voer aktiwiteite uit wat verband hou met die skoonmaak van die biblioteek , was en vee keramiek oppervlaktes, vloere en
skoonmaak en ontsmetting van ablusiegeriewe, die bediening van verversings en die uitvoering van algemene biblioteek
ondersteuningsdienste in ooreenstemming met neergelegde instruksies.

Salaris: R85 260-00 per jaar (T04 van ‘n Kategorie 3 Plaaslike Owerheid)

Diensaanvaarding: 01 November 2017 so spoedig moontlik

Navrae: Me G Croeser by (022) 913 6000

ALGEMEEN:
1) ’n Diensbonus gelykstaande aan een maand se salaris is, waar van toepassing, betaalbaar en word aangevul deur die
normale voordele van toepassing op die Munisipaliteit, met inbegrip van ’n behuisingstoelae vir huiseienaars,
onderhewig aan sekere voorwaardes.

2) Die Munisipaliteit is ’n gelyke geleentheid werkgewer en eerbiedig die bepalings van die Wet op Gelyke Indiensneming.
Voorkeur sal verleen word aan kandidate wat voldoen aan die Gelyke Indiensnemings doelwitte.

3) Die Munisipaliteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.
4) Alle aanstellings is onderwerpe aan Polisie klaring wat noodwendig beteken dat applikante toestemming verleen dat dit

verkry mag word wanneer aansoek gedoen word vir `n vakature by die Munisipaliteit.
5) Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word of nie van die dokumentasie hieronder vergesel word nie, sal nie

oorweeg word nie.
6) Slegs aansoekers op die kortlys sal vir onderhoude gekontak word. Indien ‘n aansoeker binne 6 weke na die

sluitingsdatum nog geen terugvoering ontvang het nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.
7) Gunswerwing by enige raadslid en/of enige lid van die aanstellingskomitee en/of enige personeellid van die

Munisipaliteit, is ontoelaatbaar en sal aansoekers onmiddellik diskwalifiseer.
8) Benewens die minimum posvereistes en standplaas hierin gestel, mag daar van posbekleërs verwag word om oortyd-

en bystanddiens te verrig, asook om van tyd tot tyd in ander dele van die munisipale gebied diens te lewer, soos vereis.
9) Aanstelling in sekere poste is onderhewig aan ’n sekerheidsklaring, en daar sal ook van aansoekers verwag word om

’n onderhoud- en evalueringsproses te deurloop, en waar van toepassing, ’n vaktoets af te lê.
’n Dekbrief met vermelding van ten minste drie kontakbare verwysings, vergesel van die voltooide voorgeskrewe
aansoekvorm (op aanvraag verkrygbaar by Tel: 022 913 6000 of op die munisipaliteit se webwerf by
www.bergmun.org.za),‘n Curriculum Vitae (maksimum 3 bladsye) en gesertifiseerde afskrifte van die nodige kwalifikasie
sertifikate, identiteitsdokument en bestuurderslisensie (slegs een pos per aansoekvorm) moet by die Munisipale
Kantore, Piketberg ingedien word of kan gepos word na Posbus 60, Piketberg, 7320 vir die aandag van Me AG Louw
(Bestuurder: Menslike Hulpbrondienste), om haar te bereik nie later nie as die sluitingsdatum. Geen fakse of
elektroniese pos sal aanvaar word nie.

SLUITINGSDATUM VIR ALLE AANSOEKE: VRYDAG, 29 SEPTEMBER 2017 OM 15H30

ADV. H LINDE KERKSTRAAT 13
MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 60

PIKETBERG
MK131/2017 7320